Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της ορθής και άρτιας λειτουργία μιας επιχείρησης.
Η HugSS ltd διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ακολουθεί με συνέπεια τα παρακάτω βήματα για την ορθή σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Αρχική Συνέντευξη με την επιχείρηση
Συγκέντρωση στοιχείων της επιχείρησης
Καθορισμός στόχων
Ανάλυση της Αγοράς/Ανταγωνισμού
Ανάλυση χρηματοοικονομικού σχεδίου
Μελέτη Παραγωγικής διαδικασίας
Μελέτη Βιωσιμότητας
Συμπεράσματα μελέτης

Business Plan για δανειοδότηση από τράπεζα
Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι αναπόσπαστο μέρος των αιτήσεων για την εξασφάλιση δανειοδότησης από τράπεζα.
Πρόκειται για επιχειρηματικά σχέδια που απαιτούνται σχεδόν σε κάθε αίτηση προς δανειοδότηση.
Η HugSS ltd διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να σας συντάξει το Business Plan που θα κατατεθεί στην τράπεζα μαζί με την αίτηση δανειοδότησης.

Σύνταξη MARKETING PLAN
Πρόκειται για μελέτη που περιγράφει τις αναλυτικές διαφημιστικές ενέργειες μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Η HugSS ltd αναλαμβάνει να συντάξει και να παραδώσει στον πελάτη το αναλυτικό Marketing Plan που περιλαμβάνει:
Ανάλυση Αγοράς Στόχου
Έρευνα Αγοράς
Καθορισμός Στόχων
Πρόγραμμα Αναλυτικών Διαφημιστικών Ενεργειών
Καθορισμός Προϋπολογισμού
Προβλέψεις Αποτελεσμάτων