Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Δήλωση εισοδήματος όλων των οντοτήτων (εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Κ.Ο.)
Διενέργεια μελέτης φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Διαμεσολάβηση μεταβίβασης φορολογικής κατοικίας (κατοίκων εξωτερικού).
Σύνταξη, υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, έμμεσων φόρων και χαρτοσήμου.
Σύνταξη, υπολογισμός και υποβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας φορολογικών ελέγχων και πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων.
Τριμηνιαίος και μηνιαίος προϋπολογισμός και απολογισμός φορολογητέου εισοδήματος.
Σύνταξη και αποστολή αιτημάτων στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.